Regulamin szkoleń

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowanie się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line, pocztą elektroniczną lub Messengerem stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu, zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania uczestnik szkolenia nie będzie obciążony kosztami szkolenia.
 4. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 5. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpływu wpłaty dokonanej na konto prowadzącego szkolenie.
 6. Wpłacenie kwoty 100/200 zł gwarantuje miejsce na szkoleniu (szkolenie jednodniowe to kwota 100 zł, szkolenie dwudniowe to kwota 200zł) – gdyby lista uczestników była pełna kwota 200 zł. zostanie zwrócona a osoba wpłacająca niezwłocznie poinformowana o zaistniałej sytuacji. W przypadku warsztatów kwota gwarantującą miejsce na szkoleniu to 50 zł.
 7. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą szkolenie (telefon podany na stronie internetowej w zakładce Kontakt lub w wydarzeniu na Facebooku).
 8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 7 dni wiążę się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów szkolenia.
 9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 10. Wpłaty należy dokonać na numer konta osoby prowadzącej szkolenie, podany na stronie internetowej (w zakładce Kontakt lub w wydarzeniu na Facebooku). W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.
 11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 14. Uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia, warsztatów.
 15. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 16. Każdy z uczestników przystępuje do szkolenia na własną odpowiedzialność. Szkoła Harmonia Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy podczas szkolenia.
 17. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu w którym odbywa się szkolenie uczestnik szkolenia powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem, prowadzącego szkolenie lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  • gdy zachowanie uczestnika szkolenia zagraża bezpieczeństwu innych uczestników, oraz porządkowi w Klubie,
  • nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu lub prowadzącego szkolenie
  • nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie uczestnika szkolenia grozi uszkodzeniem sprzętu
 18. Uczestnik szkolenia ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 19. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, uczestnik szkolenia powinien niezwłocznie poinformować o tym prowadzącego szkolenie – przed rozpoczęciem szkolenia
 20. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest szkoła Harmonia Ruchu. Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z działalnością szkoły Harmonia Ruchu. W związku z tym uczestnicy szkoleń maja prawo do:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.