Regulamin szkoleń

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowanie się do jego postanowień.
 2. Przesłanie formularza on-line, pocztą elektroniczną lub Messengerem stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu, zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania uczestnik szkolenia nie będzie obciążony kosztami szkolenia.
 4. Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 5. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpływu wpłaty dokonanej na konto prowadzącego szkolenie.
 6. Wpłacenie kwoty 200 zł gwarantuje miejsce na szkoleniu (gdyby lista uczestników była pełna kwota 200 zł. zostanie zwrócona a osoba wpłacająca niezwłocznie poinformowana o zaistniałej sytuacji. W przypadku warsztatów kwota gwarantującą miejsce na szkoleniu to 50 zł.
 7. Najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą szkolenie (telefon podany na stronie internetowej w zakładce Kontakt lub w wydarzeniu na Facebooku).
 8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 7 dni wiążę się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni osoba zgłoszona ponosi 1005 kosztów szkolenia.
 9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
 10. Wpłaty należy dokonać na numer konta osoby prowadzącej szkolenie, podany na stronie internetowej (w zakładce Kontakt lub w wydarzeniu na Facebooku). W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.
 11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.
 12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 14. Uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia, warsztatów.
 15. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 16. Każdy z uczestników przystępuje do szkolenia na własną odpowiedzialność. Szkoła Harmonia Ruchu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz pozostawione lub zaginione rzeczy podczas szkolenia.
 17. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu w którym odbywa się szkolenie uczestnik szkolenia powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem, prowadzącego szkolenie lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Osoby zarządzające Klubem oraz pracownicy Klubu mogą poprosić Klubowicza o opuszczenie obiektu, w przypadku:
  • gdy zachowanie uczestnika szkolenia zagraża bezpieczeństwu innych uczestników, oraz porządkowi w Klubie,
  • nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez pracowników Klubu lub prowadzącego szkolenie
  • nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności gdy zachowanie uczestnika szkolenia grozi uszkodzeniem sprzętu
 18. Uczestnik szkolenia ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu.
 19. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, uczestnik szkolenia powinien niezwłocznie poinformować o tym prowadzącego szkolenie – przed rozpoczęciem szkolenia
 20. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest szkoła Harmonia Ruchu. Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z działalnością szkoły Harmonia Ruchu. W związku z tym uczestnicy szkoleń maja prawo do:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.